سیدمسعود شاعف چهارشنبه 15 بهمن 1393 10:51 ق.ظ نظرات ()
1-     آموزش نرم افزار PDMS   
2-     آموزش نرم افزار Navis  
3-     آموزش نرم افزار CaesarІІ   
4-     آموزش نرم افزار PTC Creo 
5-     آموزش نرم افزار Solidworks   
6-      آموزش نرم افزار Pro Engineer   
7-     آموزش نرم افزار Ansys CFX 
8-     آموزش مشبندی ساختار یافته در نرم افزار Ansys و Abaqus 
9-     آموزش نرم افزار Rapidform